Bibelen 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse.
 
1.
28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. 29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. 30 For mitt åk er godt og min byrde lett.»
Matteus 11:28-30
 
2.
11 For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.
Jeremia 29:11
 
3.
10 Frykt ikke, for jeg er med deg,
vær ikke redd, for jeg er din Gud!
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg
og holder deg oppe
med min rettferds høyre hånd.
Jesaja 41:10
 
4.
1 Og nå, så sier Herren,
som skapte deg, Jakob,
som formet deg, Israel:
Vær ikke redd!
Jeg har løst deg ut,
jeg har kalt deg ved navn, du er min.
2 Går du gjennom vann, er jeg med deg,
gjennom elver, skal de ikke flomme over deg.
Går du gjennom ild, skal du ikke svi deg,
og flammen skal ikke brenne deg.
Jesaja 43:1-2
 
5.
Dine øyne så meg da jeg var et foster.
Alle dager er skrevet opp i din bok,
de fikk form før én av dem var kommet.
Salme 139:16
 
6.
Bakfra og forfra omgir du meg,
du har lagt din hånd på meg.
6 Det er et under jeg ikke forstår,
det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.
Salme 139:5-6
 
7.
Han tilgir all din skyld
og leger alle dine sykdommer.
4 Han frir ditt liv fra graven
og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet.
5 Han metter ditt liv med det gode,
du blir ung igjen som ørnen.
Salme 103:3-5
 
8.
14 «Jeg berger ham når han holder seg til meg,
jeg verner ham, for han kjenner mitt navn.
15 Når han kaller på meg, svarer jeg,
jeg er med ham i nøden,
jeg frir ham ut og gir ham ære.
16 Jeg metter ham med et langt liv
og lar ham se min frelse.»
Salme 91:14-16
 
9.
19 Den fattige blir ikke glemt for alltid,
de hjelpeløses håp er ikke tapt for alle tider.
Salme 9:19
 
10.
«De hjelpeløse blir undertrykt,
og de fattige stønner,
derfor vil jeg reise meg nå», sier Herren.
«Jeg vil berge den som blir foraktet.»
Salme 12:6
 
11.
13 Jeg vet at Herren fører sak for hjelpeløse
og skaper rett for fattige.
14 De rettferdige priser ditt navn,
de rettskafne får bo hos deg.
Salme 140:13-14
 
12.
4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav,
de trøster meg.
5 Du dekker bord for meg
like foran mine fiender.
Du salver mitt hode med olje.
Mitt beger renner over.
6 Bare godhet og miskunn
skal følge meg alle mine dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom alle tider.
Salme 23:4-6
 
13.
18 Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. Romere 8:18
 
14.
6 Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag.
Filipperne 1:6
 
15.
Kast din byrde på Herren,
han vil sørge for deg!
Han lar aldri den rettferdige vakle.
Salme 55:23
 
16.
25 Jeg, jeg er den som utsletter
dine lovbrudd for min skyld,
og dine synder minnes jeg ikke.
Jes 43:25
 
17.
12 For så sier Herren:
Se, nå leder jeg fred til henne som en elv,
folkeslags rikdom som en flommende bekk.
Dere skal suge,
bæres på armen
og vugges på fanget.
13 Som en mor trøster barnet sitt,
slik vil jeg trøste dere.
I Jerusalem skal dere få trøst.
Jesaja 66:12-13
 
18.
29 Selges ikke to spurver for en skilling? Og ikke én av dem faller til jorden uten at deres Far er der. 30 Ja, hvert hårstrå dere har på hodet, er talt. 31 Så vær ikke redde! Dere er mer verdt enn mange spurver.
Matteus 10:29-31
 
19.
5 Den som seirer, skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke navnet hans ut av livets bok, men kjennes ved navnet hans for min Far og hans engler.
Johannes Åpenbaring 3:5
 
20.
15 For så sier Herren Gud, Israels Hellige:
«Hvis dere vender om
og holder dere i ro,
skal dere bli frelst.
I stillhet og tillit skal deres styrke være.»
Jesaja 30:15a
 
21.
37 Alle de som Far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort.
Johannes 6:37
 
22.
7 Han drikker av bekken ved veien,
derfor løfter han hodet høyt.
Salme 110:7
 
23.
4 Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, 5 gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. 6 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. 7 Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus.
Efeserne 2:4-7
 
24.
3 Fra det fjerne viste Herren seg for meg:
Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, jomfru Israel,
derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn.
4 Enda en gang vil jeg bygge deg
så du blir bygd opp igjen.
Enda en gang skal du pynte deg, ta håndtrommene
og gå ut i latter og dans.
5 Enda en gang skal du plante vinmarker
på fjellene i Samaria,
og de som har plantet, skal selv ta dem i bruk.
Jeremia 31:3-5
 
25.
4 Vær ikke redd, du skal ikke bli til skamme.
La deg ikke ydmyke, du skal ikke bli vanæret.
For din ungdoms skam skal du glemme,
din enkestands vanære skal du ikke lenger huske.
5 For han som laget deg, er din ektemann,
Herren over hærskarene er hans navn.
Han som løser deg ut, er Israels Hellige,
han som kalles hele jordens Gud.
Jesaja 54:4-5
 
26.
9 For meg er dette som Noah-flommen.
Slik jeg sverget at Noah-flommen
aldri mer skulle komme over jorden,
slik sverger jeg nå at jeg aldri mer
skal bli harm på deg og true deg.
10 For om fjellene viker og haugene vakler,
skal min godhet aldri vike fra deg,
min fredspakt skal ikke vakle,
sier Herren, som viser deg barmhjertighet.
Jesaja 54:9-10
 
27.
Når han vandrer i mørke, og intet lys skinner for ham, skal han sette sin lit til Herrens navn og stole på sin Gud!
Jesaja 50:10b DNB1930
 
28.
12 Hvorfor er du tynget av sorg, min sjel,
hvorfor er du urolig?
Jeg vil vente på Gud!
Enda en gang skal jeg prise ham,
min frelser og min Gud.
Salme 42:12
 
29.
3 Han var foraktet, forlatt av mennesker,
en mann av smerte, kjent med sykdom,
en de skjuler ansiktet for.
Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe.
4 Sannelig, våre sykdommer tok han,
våre smerter bar han.
Vi tenkte: Han er rammet,
slått av Gud og plaget.
5 Men han ble såret for våre lovbrudd,
knust for våre synder.
Straffen lå på ham, vi fikk fred,
ved hans sår ble vi helbredet.
Jesaja 53:3-5
 
30.
Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»
Matteus 28:20b
 
31.
14 Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.»
2.Mos 14:14
 
31 Bibelsitater til TRØST - 2.samling

1
Forlatte og sorgfulle kvinne,
Herren kaller på deg.
Kan en forkaste sin ungdoms kvinne?
sier din Gud.
Jesaja 54:6
 
2
Velsignet er Herren dag etter dag!
Gud er vår redning, han bærer oss. Sela
Salme 68:20
 
3
Men jeg vil rope til Gud,
og Herren skal frelse meg.
Kveld og morgen og midt på dagen
klager og sukker jeg,
og han skal høre mitt rop.
Han skal fri meg fra strid og gi meg fred,
selv om mange går mot meg.
Salme 55:17-19
 
4
Ørken og tørt land skal glede seg,
ødemarken skal juble og blomstre.
Som liljen skal den blomstre
og juble, ja, rope av fryd.
Libanons herlighet har den fått,
Karmels og Sarons glans.
De skal få se
Herrens herlighet,
vår Guds glans.
Styrk de slappe hender,
gjør de ustøe knærne sterke!
Si til de urolige hjerter:
Vær sterke, ikke redde!
Se, deres Gud!
Han kommer med hevn,
med gjengjeld fra Gud.
Selv kommer han og frelser dere.
Da skal blindes øyne åpnes
og døves ører lukkes opp.
Da skal den lamme springe som en hjort,
og den stummes tunge skal juble.
For vann bryter fram i ørkenen
og bekker i ødemarken.
Glødende sand blir til innsjø,
det tørste land til kilder med vann.
Sjakalers boplass blir et hvilested
hvor gresset gror mellom rør og siv.
Og der skal det være en vei,
Den hellige vei skal den kalles.
På den skal ingen uren ferdes.
Den skal være der for dem.
Ingen som går på veien,
selv ikke dårer, skal gå seg vill.
Men der skal det ikke være noen løve,
rovdyr skal ikke gå på den,
de skal ikke finnes mer.
Men de som er løst ut, skal gå der,
de som Herren har fridd ut,
skal vende tilbake.
De kommer til Sion med jubel,
med evig glede om sin panne.
Fryd og glede griper dem,
sorg og sukk må flykte.
Jes 35:1-10
 
5
Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa:
 
«Se, Guds bolig er hos menneskene.
Han skal bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud selv skal være hos dem.
Han skal være deres Gud.
Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,
og døden skal ikke være mer,
heller ikke sorg eller skrik eller smerte.
For det som en gang var, er borte.»
Åp 21:1-4
 
6
Du hjelpeløse og forblåste
som ikke finner trøst!
Se, jeg legger en grunnvoll for deg av edelstener
og bygger grunnmuren din med safirer.
Murtindene gjør jeg av rubiner,
portene dine av krystaller
og hele ringmuren av kostbare steiner.
Alle dine barn skal læres opp av Herren;
stor blir freden for barna dine.
Ved rettferd skal du være grunnlagt,
langt borte fra undertrykkelse.
For du skal ikke være redd,
og ødeleggelse skal ikke nå deg.
Se, om noen angriper,
kommer det ikke fra meg.
Den som angriper deg,
skal falle for din hånd.
Jes 54:11-15
 
7
Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst! Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud. For om vi har rikelig del i Kristi lidelser, får vi ved Kristus også rikelig trøst. Lider vi nød, er det for at dere skal få trøst og frelse. Blir vi trøstet, er det for at dere skal få den trøst som gjør at dere holder ut de samme lidelser som vi må tåle. Vårt håp for dere står fast. For vi vet at slik dere har del i lidelsen, har dere også del i trøsten.
2Kor 1:3-7
 
8
De som sår med tårer,
skal høste med jubel.
Gråtende går de ut og bærer sitt såkorn,
med jubel kommer de tilbake og bærer sine kornbånd.
Sal 126:5-6
 
9
Som dine dager er, skal din styrke være.
5.Mos 33:25
 
10
Herrens engel slår leir
rundt dem som frykter ham.
Han frir dem ut.
Sal 34:8
 
11
Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte,
han frelser dem som har en knust ånd.
Sal 34:19
 
12
Mange ulykker rammer den rettferdige,
men Herren frir ham ut av dem alle.
Sal 34:20
 
13
Dersom du, Herre, vil gjemme på synder,
Herre, hvem kan da bli stående?
Men hos deg er tilgivelse,
så vi skal frykte deg.
Sal 130:3-4
 
14
Du er mitt skjulested,
du verner meg mot nød,
med frelsesjubel omgir du meg. Sela
Sal 32:7
 
15
Den urettferdige har mange plager,
men den som setter sin lit til Herren,
omgir han med godhet.
Sal 37:10
 
16
Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren.
Om syndene deres er som purpur,
skal de bli hvite som snø,
om de er røde som skarlagen,
skal de bli hvite som ull.
Jes 1:18
 
17
Smi plogskjærene om til sverd
og vingårdsknivene til spyd!
Den svake skal si: «Jeg er en helt.»
Joel 3:15
 
18
Jeg gir dere igjen for årene
da den svermende, den hoppende, den gnagende
og den tyggende gresshoppen åt,
min store hær som jeg sendte mot dere.
Joel 2:25
 
19
Men selv nå, sier Herren,
vend om til meg av hele deres hjerte,
med faste og gråt og klage.
Riv hjertet i stykker, ikke klærne!
Vend om til Herren deres Gud!
For han er nådig og barmhjertig,
sen til vrede og rik på miskunn,
og han kan angre på ulykken.
Hvem vet om han vender om og angrer
og legger velsignelse etter seg
– grødeoffer og drikkoffer for Herren deres Gud.
Joel 2:12-14
 
20
Dere skal spise og bli mette
og prise navnet til Herren deres Gud,
som har handlet så underfullt med dere.
Mitt folk skal aldri bli til skamme.
Joel 2:26
 
21
Den som sitter i skjul hos Den høyeste
og finner nattely i skyggen av Den veldige,
han sier til Herren: «Min tilflukt og min borg,
min Gud som jeg setter min lit til!»
Han berger deg fra fuglefangerens snare,
fra pest som legger øde.
Under hans vinger kan du søke ly,
han dekker deg med sine fjær.
Hans trofasthet er skjold og vern.
Du skal ikke frykte for redsler i natten,
for piler som flyr om dagen,
for pest som farer fram i mørket,
for plage som herjer ved middagstid.
Sal 91:1-6
 
22
Om tusen faller ved din side,
ti tusen ved din høyre hånd,
blir du ikke rammet.
Du skal bare følge det med øynene
og se at de skyldige får sin lønn.
Sal 91:7-8
 
23
Det skal ikke hende deg noe vondt,
ingen plage skal komme nær ditt telt.
For han skal gi englene sine befaling
om å bevare deg på alle dine veier.
De skal bære deg på hendene
så du ikke støter foten mot noen stein.
Sal 91:10-12
 
24
Du skal tråkke på løve og slange
og trampe på ungløve og orm.
Sal 91:13
 
25
De rettferdige skyter opp som palmer,
de vokser seg høye som sedrer på Libanon.
De er plantet i Herrens hus
og blomstrer i forgårdene hos vår Gud.
Ennå i alderdommen bærer de frukt,
de er friske og frodige.
Slik forkynner de at Herren er rettskaffen.
Han er min klippe, det er ingen urett hos ham.
Sal 92:13-16
 
26
Hva de hjelpeløse lengter etter, hører du, Herre,
du gir deres hjerte styrke, du vender øret til.
Du hjelper de farløse og undertrykte til deres rett.
Mennesker skal ikke lenger drives fra landet i frykt.
Sal 10:17-18
 
27
Herre, hvor tallrike mine fiender er!
Mange reiser seg mot meg.
De sier om meg:
«Hos Gud er det ingen frelse for ham.» Sela
Men du, Herre, er et skjold for meg,
du er min ære, du løfter mitt hode.
Sal 3:2-4
 
28
Jeg ropte høyt til Herren,
og han svarte meg fra sitt hellige fjell. Sela
Jeg la meg ned og sovnet,
jeg våknet, for Herren holder meg oppe.
Jeg er ikke redd for titusener
som samler seg mot meg på alle kanter.
Sal 3:5-7
 
29
I fred vil jeg legge meg ned og sove.
For du, Herre, du alene
lar meg hvile trygt.
Sal 4:9
 
30
Du gir meg større glede i hjertet
enn andre får av korn og vin i overflod.
Sal 4:8
 
31
Jesus hørte det og sa til faren: «Frykt ikke, bare tro, så skal hun bli reddet.»
Luk 8:50

Frans av Assisi´s bønn

Herre, gjør meg til et redskap for din fred.


La meg bringe kjærlighet der hatet råder.

La meg bringe tilgivelse der urett er begått.

La meg skape enighet der uenighet hersker.

La meg bringe tro der tvilen er sterk.

La meg bringe sannhet der usikkerheten råder.

La meg bringe lys der mørket har all makt.

La meg skape glede der hvor det er sorg.
Å Mester, la meg
 ikke søke så mye å bli trøstet som å trøste.
 
Ikke så meget å bli forstått som å forstå
 
ikke så mye å bli elsket som å elske.
For det er ved å gi at vi får.

Det er ved å glemme oss selv at vi finner oss selv.

Det er ved å tilgi andre at vi selv får tilgivelse.

Det er ved å dø at vi står opp til evig liv.

Sinnsrobønnen

Gud, gi meg slik sinnsro

at jeg formår å godta de ting jeg ikke kan forandre
mot til å forandre de ting jeg kan,
og forstand til å se forskjellen.

Leve en dag om gangen, nyte ett øyeblikk om gangen.
Akseptere vanskeligheter som en sti til fred.

Ta, som Jesus gjorde, denne syndige verden som den er,
ikke som jeg ønsker den skal være.

Stole på at du Gud vil gjøre alle ting rett
hvis jeg overgir meg til din vilje;
slik at jeg kan bli rimelig lykkelig i dette livet og
fullkomment lykkelig sammen med deg
i evigheten.

Amen.

Den gylne regel

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere,

det skal også dere gjøre mot dem.

For dette er loven og profetene.

 

Matt 7:12 Bibelen 2011

Guds fulle rustning

Kle dette på i bønn:

- Frelsens hjelm

- Rettferdighetens brynje

- Sannhetens belte om livet

- Troens skjold

- Åndens sverd

- Den beredskap til kamp som fredens evangelium gir som sko på føttene.

 

Be alltid i Ånden,

Be for alle de hellige,

Be for kristne ledere at de taler som de bør

 

(Fritt etter Efeserne 6:10-20)

Vær ikke bekymret

Vær ikke bekymret for noe!

Men legg alt dere har på hjertet,

fram for Gud.

Be og kall på ham med takk.

Og Guds fred, som overgår all forstand,

skal bevare deres hjerter

og tanker i Kristus Jesus.

 

Fil 4:6-7 Bibelen 2011

Den Lille Bibel

For så høyt har Gud elsket verden

at han ga sin Sønn, den enbårne,

for at hver den som tror på ham,

ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

 

 Joh 3:16 Bibelen 2011

Herrens bønn

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Matt 6:9-13 Bibelen 2011

Men dersom...

Men dersom vi bekjenner våre synder,

er han trofast og rettferdig,

så han tilgir oss syndene

og renser oss for all urett.

 

1 Joh 1:9 Bibelen 2011

Romerveien til frelse

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Rom 10:9-13 Bibelen 2011

Lidelse, glede eller sykdom?

Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glade til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.

Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.

Jak 5:13-16 Bibelen 2011