31 Bibelsitater til bønn - 1.samling
(Bibelen 2011 © Bibelselskapet, Gjengitt med tillatelse)
 
be uavbrutt, 1Tess 5:17
 
Jabes påkalte Israels Gud og sa: «Å, om du ville velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte meg med din hånd, befri meg fra ulykke og bevare meg fra smerte!» Og Gud lot ham få det han hadde bedt om. 1Krø 4:10
 
Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet. 2Krø 7:14
 
Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Ef 1:17-23
 
Derfor bøyer jeg mine knær for Far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet,
gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden,
ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen. Ef 3:14-21
 
Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Jak 5:16
 
Helbred meg, Herre, så blir jeg helbredet, frels meg du, så blir jeg frelst. For du er min lovsang. Jer 17:14
 
Omvend meg du, så jeg vender om! For du, Herre, er min Gud. Jer 31:18b (78/85)
 
Vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud! Kol 4:2
 
Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det. Mark 11:24
 
Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak.» Matt 26:41
 
Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.
For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort. Matt 6:9-15
 
Herre, led meg i din rettferd så fienden ikke når meg. Gjør veien din jevn for meg! Sal 5:9
 
Se meg! Svar meg, Herre, min Gud! Gi mine øyne lys så jeg ikke sovner inn i døden, så min fiende ikke kan si: «Jeg har vunnet over ham», og mine motstandere ikke jubler når jeg vakler. Sal 13:4-5
 
Bevar meg, Gud, for jeg søker tilflukt hos deg. Sal 16:1
 
Stødig gikk jeg i dine spor, føttene vaklet ikke. Sal 17:5
 
Hvem kjenner sine egne feiltrinn? Frikjenn meg for dem jeg ikke vet om. Spar din tjener for hovmod, la det ikke få meg i sin makt! Da er jeg hel og fri for store synder. Måtte mine ord og hjertets tanker være til glede for deg, Herre, min gjenløser og min klippe! Sal 19:13-15
 
Herre, jeg løfter min sjel til deg. Min Gud, til deg setter jeg min lit. La meg ikke bli til skamme, la ikke fienden fryde seg over meg!
For ingen som setter sitt håp til deg, skal bli til skamme, til skamme blir de troløse, med sine tomme hender. Sal 25:1-3
 
Ta bort det som tynger mitt hjerte, før meg ut av mine trengsler! Se min nød og mitt strev og tilgi all min synd! Sal 25:17-18
 
La uskyld og rettsinn verne meg, for jeg setter mitt håp til deg! Sal 25:21
 
Herre, strid mot dem som strider mot meg. Kjemp mot dem som kjemper mot meg! Grip rundskjold og langskjold, reis deg og hjelp meg! Ta spyd og stridsøks fram mot dem som jager meg. Si til meg: «Jeg er din frelse!» La dem som står meg etter livet, bli til spott og skam. La dem som har ondt i sinne mot meg, trekke seg tilbake med skam! Måtte de bli som agner for vinden når Herrens engel støter dem bort. Måtte deres vei bli mørk og glatt når Herrens engel jager dem. Sal 35:1-6
 
Herre, forlat meg ikke! Min Gud, vær ikke langt borte fra meg! Skynd deg og hjelp meg, Herre, min frelse! Sal 38:22-23
 
Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet, stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet! Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd! For mine lovbrudd kjenner jeg, min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne, har jeg gjort. Sal 51:3-6
 
Ta bort min synd med isop, så jeg blir ren, vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg få oppleve fryd og glede, la lemmene du knuste, få juble. Sal 51:9-10
 
Skjul ditt ansikt for mine synder, utslett all min skyld! Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd! Driv meg ikke bort fra ditt ansikt, ta ikke fra meg din hellige Ånd! Gi meg igjen gleden over din frelse, hold meg oppe med en villig ånd! Jeg vil lære lovbrytere dine veier, syndere skal vende om til deg. Sal 51:11-15
 
Når jeg er redd, vil jeg stole på deg, med Guds hjelp skal jeg prise hans ord. Jeg har tillit til Gud og er ikke redd. Hva kan vel mennesker gjøre meg? Sal 56:4-5 (78/85)
 
Herre, lær meg din vei så jeg kan vandre i din sannhet! Gi meg et helt hjerte, så jeg frykter ditt navn! Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn. For din miskunn mot meg er stor, du har berget meg fra dødsrikets dyp. Sal 86:11-13
 
Husk ditt ord til din tjener. Gjennom det har du gitt meg håp. Det er min trøst i nøden at ditt ord gir meg liv. Sal 119:49-50
 
Fri meg, Herre, fra onde mennesker, vern meg mot voldsmenn, de som tenker ut onde planer i hjertet og daglig egger til strid. De gjør tungen kvass som slangen, under leppene har de ormegift. Sela Sal 140:2-4
 
Lær meg å gjøre din vilje, for du er min Gud! La din gode Ånd lede meg på jevn grunn. Sal 143:10
 
Herre, mitt hjerte er ikke hovmodig, mine øyne er ikke stolte. Jeg går ikke med tanker som er for store og underfulle for meg. Nei, jeg har fått min sjel til å bli stille og rolig, som et lite barn hos sin mor. Som det lille barnet, slik er min sjel i meg. Sal 131:1-2
 
 
31 Bibelsitater til bønn - 2. samling - (Bibelen 2011 © Bibelselskapet, Gjengitt med tillatelse)

To ting ber jeg deg om, nekt meg dem ikke så lenge jeg lever: Hold falskhet og løgn langt borte fra meg! Gjør meg verken fattig eller rik, men la meg få den maten jeg trenger. Ellers kunne jeg bli så mett at jeg fornektet deg og sa: «Hvem er Herren?» eller bli så fattig at jeg stjal og krenket min Guds navn. Ordsp 30:7-9
 
Herre, vend deg hit og fri meg ut, frels meg i din miskunn! Sal 6:5
 
Bevar meg, Gud, for jeg søker tilflukt hos deg. Jeg sier til Herren: «Du er min Herre, alt godt har jeg i deg.» Sal 16:1
 
Gud, jeg roper til deg, du som svarer. Vend øret til meg og hør mine ord! Vis din underfulle miskunn! Du frelser dem som flykter fra fiender og søker tilflukt ved din høyre hånd. Sal 17:6-7
 
Vokt meg som din øyensten, skjul meg i skyggen av dine vinger Sal 17:8
 
Herre, la meg kjenne dine veier. Lær meg dine stier! La meg få vandre i din sannhet, lær meg, for du er Gud, min frelser! Til deg setter jeg alltid mitt håp. Sal 25:4-5
 
Herre, tenk på din barmhjertighet og kjærlighet, som er fra evig tid. Tenk ikke på min ungdoms feiltrinn og synder! Tenk på meg i din miskunn, Herre, for du er god. Herren er god og rettskaffen, derfor viser han syndere veien. Han lar de hjelpeløse ferdes rett og lærer dem sin vei. Alle Herrens stier er miskunn og troskap mot dem som holder hans pakt og hans bud. Sal 25:6-10
 
For ditt navns skyld, Herre, tilgi min synd, for den er stor! Sal 25:11
 
Vend deg til meg og vær meg nådig, for jeg er ensom og hjelpeløs. Sal 25:16
 
Se mine fiender, de er mange. De hater meg med et nådeløst hat. Bevar mitt liv og berg meg, la meg ikke bli til skamme, for jeg søker tilflukt hos deg. Sal 25:19-20
 
Én ting ber jeg Herren om, dette ønsker jeg: å få bo i Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel. Sal 27:4
 
Hør, Herre! Jeg roper høyt. Vær meg nådig og svar meg! Jeg minnes at du har sagt: «Dere skal søke mitt ansikt.» Ditt ansikt søker jeg, Herre. Skjul ikke ansiktet for meg! Vis ikke din tjener bort i vrede, du som har vært min hjelp. Gud, min frelser, forkast meg ikke og forlat meg ikke. Om far og mor forlater meg, vil Herren ta imot meg. Sal 27:7-10
 
Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. Matt 6:5-6
 
Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Matt 6:7-8
 
Herre, lær meg din vei og før meg på jevne stier, for jeg er omgitt av fiender. Gi meg ikke over til grådige fiender! For falske vitner står opp mot meg, menn som truer med vold. Men jeg vet at jeg skal se Herrens godhet i de levendes land. Sal 27:11-13
 
Hør min bønn når jeg roper til deg om hjelp, når jeg løfter hendene mine mot Det aller helligste i ditt tempel. Sal 28:2
 
Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, det som jeg er sendebud for også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal. Ef 6:10-20
 
Herre, jeg søker tilflukt hos deg, la meg aldri bli til skamme! Fri meg ut i din rettferdighet! Vend øret til meg, skynd deg og redd meg! Vær meg et vern, en klippe, en borg til frelse. Du er mitt berg og min borg, for ditt navns skyld fører og leder du meg. Fri meg fra garnet de har spent ut for meg! For du er min tilflukt. I dine hender overgir jeg min ånd, du løser meg ut, Herre, du trofaste Gud. Sal 31:2-6
 
Men jeg setter min lit til deg, Herre, jeg sier: «Du er min Gud.» Mine tider er i din hånd, fri meg fra fiender som jager meg! La ditt ansikt lyse over din tjener, frels meg i din miskunn! Herre, la meg ikke bli til skamme, for jeg roper til deg. Sal 31:15-18
 
La alle som søker deg, fryde og glede seg i deg! La dem som elsker din frelse, alltid si: «Stor er Herren!» Men jeg er hjelpeløs og fattig. Herren skal tenke på meg. Du er min hjelp, du berger meg. Drøy ikke lenger, min Gud! Sal 40:17-18
 
Gud, frels meg ved ditt navn, skaff meg rett ved din kraft! Gud, hør min bønn, vend øret til mine ord! Fremmede har reist seg mot meg,
voldsmenn står meg etter livet. De bryr seg ikke om Gud. Sela Men Gud er den som hjelper meg, Herren holder meg i live. Vend det onde mot mine fiender. Gjør ende på dem i din trofasthet! Sal 54:3-7
 
Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig! For jeg søker tilflukt hos deg. I skyggen av dine vinger søker jeg ly til faren er over. Jeg roper til Gud, Den høyeste, til Gud som gjør vel mot meg. Han skal sende meg hjelp fra himmelen, håne dem som jager meg Sela og gi meg sin miskunn og troskap. Sal 57:2-4
 
Hør mitt rop, Gud, lytt til min bønn! Fra jordens ende roper jeg til deg når hjertet mister sin kraft. Før meg opp på en klippe som er høyere enn jeg. For du har vært min tilflukt, et tårn til vern mot fienden. La meg alltid få bo i ditt telt, søke tilflukt i ly av dine vinger! Sela Sal 61:2-5
 
Gud være oss nådig og velsigne oss, Gud la sitt ansikt lyse for oss! Sela Da skal din vei bli kjent på jorden, din frelse blant alle folkeslag. Sal 67:2-3
 
Frels meg, Gud! Vannet når meg til halsen. Jeg har sunket ned i myr og dyp, foten finner ikke feste. Jeg er kommet ut på dypt vann,
flommen skyller over meg. Sal 69:2-3
 
Gud, du kjenner min dumhet, mine synder er ikke skjult for deg. La ikke dem som håper på deg, Herre Gud Sebaot,
bli til skamme på grunn av meg! La ikke dem som søker deg, bli til spott på grunn av meg, Israels Gud! Sal 69:6-7
 
Men jeg ber til deg, Herre, i nådens tid, til deg, Gud, i din store miskunn. Svar meg med din trofaste hjelp. Redd meg fra å synke i gjørmen, redd meg fra dem som hater meg, fra det dype vannet! La ikke flomvannet skylle over meg, la ikke dypet sluke meg eller brønnen lukke munnen over meg! Sal 69:14-16
 
Svar meg, Herre, for din barmhjertighet er god, vend deg til meg i din store kjærlighet! Skjul ikke ansiktet for din tjener, for jeg er i nød.
Skynd deg og svar meg! Kom til meg, løs meg ut, fri meg fra mine fiender! Sal 69:17-19
 
Skynd deg, Gud, og hjelp meg, Herre, fri meg ut! La dem som står meg etter livet, bli til skamme og til spott! La dem som vil meg vondt, trekke seg tilbake uten ære! La dem som ler hånlig, snu seg bort i skam. La alle som søker deg, fryde og glede seg i deg! La dem som elsker din frelse, alltid si: «Stor er Gud!» Sal 70:2-5
 
Men jeg er hjelpeløs og fattig. Skynd deg, Gud! Du er min hjelp, du berger meg. Herre, drøy ikke lenger! Sal 70:6
 
Hos deg, Herre, søker jeg tilflukt, la meg aldri bli til skamme! Berg meg og fri meg ut i din rettferd, vend øret til meg og frels meg!
Vær meg et vern og en klippe dit jeg alltid kan komme! Du har sagt at du vil frelse meg, du er mitt fjell og min borg. Fri meg, Gud, fra lovløses hånd, fra grepet til dem som farer med urett og vold! Du er mitt håp, min Herre og Gud, min trygghet fra jeg var ung.Sal 71:1-5

Frans av Assisi´s bønn

Herre, gjør meg til et redskap for din fred.


La meg bringe kjærlighet der hatet råder.

La meg bringe tilgivelse der urett er begått.

La meg skape enighet der uenighet hersker.

La meg bringe tro der tvilen er sterk.

La meg bringe sannhet der usikkerheten råder.

La meg bringe lys der mørket har all makt.

La meg skape glede der hvor det er sorg.
Å Mester, la meg
 ikke søke så mye å bli trøstet som å trøste.
 
Ikke så meget å bli forstått som å forstå
 
ikke så mye å bli elsket som å elske.
For det er ved å gi at vi får.

Det er ved å glemme oss selv at vi finner oss selv.

Det er ved å tilgi andre at vi selv får tilgivelse.

Det er ved å dø at vi står opp til evig liv.

Sinnsrobønnen

Gud, gi meg slik sinnsro

at jeg formår å godta de ting jeg ikke kan forandre
mot til å forandre de ting jeg kan,
og forstand til å se forskjellen.

Leve en dag om gangen, nyte ett øyeblikk om gangen.
Akseptere vanskeligheter som en sti til fred.

Ta, som Jesus gjorde, denne syndige verden som den er,
ikke som jeg ønsker den skal være.

Stole på at du Gud vil gjøre alle ting rett
hvis jeg overgir meg til din vilje;
slik at jeg kan bli rimelig lykkelig i dette livet og
fullkomment lykkelig sammen med deg
i evigheten.

Amen.

Den gylne regel

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere,

det skal også dere gjøre mot dem.

For dette er loven og profetene.

 

Matt 7:12 Bibelen 2011

Guds fulle rustning

Kle dette på i bønn:

- Frelsens hjelm

- Rettferdighetens brynje

- Sannhetens belte om livet

- Troens skjold

- Åndens sverd

- Den beredskap til kamp som fredens evangelium gir som sko på føttene.

 

Be alltid i Ånden,

Be for alle de hellige,

Be for kristne ledere at de taler som de bør

 

(Fritt etter Efeserne 6:10-20)

Vær ikke bekymret

Vær ikke bekymret for noe!

Men legg alt dere har på hjertet,

fram for Gud.

Be og kall på ham med takk.

Og Guds fred, som overgår all forstand,

skal bevare deres hjerter

og tanker i Kristus Jesus.

 

Fil 4:6-7 Bibelen 2011

Den Lille Bibel

For så høyt har Gud elsket verden

at han ga sin Sønn, den enbårne,

for at hver den som tror på ham,

ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

 

 Joh 3:16 Bibelen 2011

Herrens bønn

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Matt 6:9-13 Bibelen 2011

Men dersom...

Men dersom vi bekjenner våre synder,

er han trofast og rettferdig,

så han tilgir oss syndene

og renser oss for all urett.

 

1 Joh 1:9 Bibelen 2011

Romerveien til frelse

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Rom 10:9-13 Bibelen 2011

Lidelse, glede eller sykdom?

Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glade til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.

Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.

Jak 5:13-16 Bibelen 2011