Bibeltekst fra Bibelen 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse.

31 Bibelsitater med Guds løfter 1.sml

 
1. Matt 1:21: Frelse fra synd
Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.»

2. Matt 3:11: Jesus døper i Ånd og ild 

Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild.

3. Matt 4:4: Liv ved Ordets brød

Jesus svarte: «Det står skrevet:

Mennesket lever ikke av brød alene,

men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»

4. Matt 4:19: Sjelevinnerkraft

Han sa til dem: «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!»

5. Matt 5:3: Himlenes rike for fattige

«Salige er de som er fattige i ånden,

for himmelriket er deres.

6. Matt 5:4: Trøst

Salige er de som sørger,

for de skal trøstes.

7. Matt 5:7: Barmhjertighet

Salige er de barmhjertige,

for de skal få barmhjertighet.

8. Matt 6:14: Tilgivelse

For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort.

9. Matt 7:7-8: Svarer på bønn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

10. Matt 7:11: Gode gaver

Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!

11. Matt 8:17: Helbredelse for legeme

Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja:

Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer.

 

12. Matt 9:29: Bønnesvar ved tro 

Da rørte han ved øynene deres og sa: «Det skal bli som dere tror.»

 

13. Matt 10:29-31: Fars omsorg

Selges ikke to spurver for en skilling? Og ikke én av dem faller til jorden uten at deres Far er der. Ja, hvert hårstrå dere har på hodet, er talt. Så vær ikke redde! Dere er mer verdt enn mange spurver.

14. Matt 10:42: Omtenksomhets lønn

Og den som gir en av disse små om så bare et beger kaldt vann å drikke fordi han er disippel – sannelig, jeg sier dere: Han skal slett ikke miste sin lønn!»

15: Matt 11:28: Sjelefred

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.

16: Matt 16:18: Menighetens seier

Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

17. Matt 16:19: Makt til å binde og løse

Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.»

18. Matt 17:20: Troens ubegrensede kraft

«Fordi dere har så lite tro», svarte han. «Sannelig, jeg sier dere: Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: ‘Flytt deg herfra og dit!’ – og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere.

19. Matt 18:20: Jesus midt i blant oss

For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.»

20. Matt 24:35: Guds Ord urokkelig

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.

21. Matt 25:21: Troskapen belønnes

Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’

22. Matt 28:20: Er med oss alle dager

og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

23. Luk 1:79: Fredens veg

 

og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge,

og lede våre føtter inn på fredens vei.»

24. Joh 1:16: hans fylde er vår

 

Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde.

 

25. Joh 16:13-15: Den Hellige Ånds ledelse

Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

26. Joh 3:16: Løfte om evig liv

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

27. Joh 4:14: Et stadig kildevell for tørste

«Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

28. Joh 6:56: en iboende Kristus

Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham.

29.  Joh 7:37-39: strømmer av levende vann

På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: «Den som tørster, skal komme til meg og drikke! Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.» Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort.

30. Joh 8:32: frihet

Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»

31. Joh 10:28: trygghet i Jesu hånd

Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.

 

31 Bibelsitater med GUDS LØFTER - 2. samling

 
1
RETTFERDIGHET
Og nå skal dere vite, brødre, at ved ham blir tilgivelse for syndene forkynt dere. Det Moseloven ikke kunne frikjenne dere for, det skal enhver som tror, bli frikjent for på grunn av ham.
Apg 13:38-39
 
2
GUDS NÆRHET
Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss.
Apg 17:27
 
3
OPPBYGGELSE
Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som kan bygge opp og gi dere arven sammen med alle dem som er blitt helliget.
Apg 20:32
 
4
UTFRIELSE og EN EVIG ARV
for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud. Ved troen på meg skal de få tilgivelse for syndene og arvelodd sammen med dem som er blitt helliget.
Apg 26:18
 
5
GUDS GODHET
Eller forakter du hans uendelig store godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?
Rom 2:4
 
6
RETTFERDIGHET
Han skal lønne hver og en etter det han har gjort:
Rom 2:6
 
7
HARME OG VREDE
Men de som i selvgodhet er ulydige mot sannheten og lar seg lede av uretten, har vrede og harme i vente. Nød og angst skal komme over hvert menneske som gjør det onde, jøde først og så greker.
Rom 2:8-9
 
8
HERLIGHET OG ÆRE
Men herlighet, ære og fred skal den få som gjør det gode, jøde først og så greker.
Rom 2:10
 
9
GUDS RETTFERDIGHET
Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet.
Rom 3:22
 
10
FRELSE VED TRO OG IKKE GJERNINGER
Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Ham har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet. For han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus. Hva har vi da å være stolte av? Ingenting! Hvilken lov sier det? Gjerningenes lov? Nei, troens lov. For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro, uten lovgjerninger. Er vel Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også Gud for andre folkeslag? Jo, også for dem. For Gud er én, han som rettferdiggjør omskårne av tro og uomskårne ved samme tro. Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven.
Rom 3:24-31
 
11
FRELSE FRA VREDE
Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden! For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans Sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv!
Rom 5:9-10
 
12 
SEIER
Døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave, eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus.
Rom 5:17
 
13
OVERFLOD AV NÅDE
Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.
Rom 5:20-21
 
14
NYTT LIV
Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden, skulle tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død, er befridd fra synden. Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham.
Rom 6:5-8
 
15
ET ÅNDELIG SINN
For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred.
Rom 8:6
 
16
RESTAURERING AV SKAPERVERKET
for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten.
Rom 8:21
 
17
GUDDOMMELIG HJELP
På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord.
Rom 8:26
 
18
ET HURTIG GUDS VERK
For i hast skal Herren sluttføre sitt regnskap på jorden.
Rom 9:28
 
19
FRELSE FOR HEDNINGER
Slik sier han det hos Hosea:
Det folket som ikke var mitt,
vil jeg kalle mitt folk,
og henne jeg ikke elsket,
vil jeg kalle min elskede.
Der det før ble sagt til dem:
«Dere er ikke mitt folk»,
der skal de kalles
den levende Guds barn.
Rom 9:25-26
 
20
FRELSE FOR ISRAEL
Og Jesaja roper ut over Israel:
Om Israels barn var så tallrike som havets sand,
skal bare en rest bli frelst.
Rom 9:27
 
21
LOVENS ENDE I KRISTUS
For Kristus er lovens ende og mål, så hver den som tror, skal bli rettferdig.
Rom 10:4
 
22
ORDET ER NÆR ALLE
Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Dette er troens ord, det som vi forkynner.
Rom 10:8
 
23
DEN ENKLE FRELSESVEI
For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.
Rom 10:9-10
 
24
TRO
Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.
Rom 10:17
 
25
HELLIGHET
Er det første brødet hellig, er hele deigen hellig. Er roten hellig, er greinene det også.
Rom 11:16
 
26
UFORANDERLIG GUD
For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall.
Rom 11:29
 
27
GUDS HEVN
Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren.
Rom 12:19
 
28
VELSIGNELSE ELLER FORBANNELSE
Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det, skal få sin dom. For de som styrer, skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros.
Rom 13:2-3
 
29
RETTFERDIGHET, FRED OG GLEDE I DHÅ
For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd.
Rom 14:17
 
30
MESSIAS SKAL KOMME OG HERSKE
Og Jesaja sier:
Isais rotskudd skal komme,
han som reiser seg for å herske over folkene,
til ham skal folkeslagene sette sitt håp.
Rom 15:12
 
31
SATANS NEDERLAG
Må fredens Gud snart knuse Satan under føttene deres! Vår Herre Jesu nåde være med dere!
Rom 16:20
 
 
31 Bibelsitater med GUDS LØFTER - 3. samling
 
1
GRUNNFESTELSE
Han skal også grunnfeste dere helt til enden kommer, så dere kan stå uten å bli anklaget på vår Herre Jesu Kristi dag.
1Kor 1:8
 
2
GUDS TROFASTHET
Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.
1Kor 1:9
 
3
KRISTUS ER VÅR VISDOM, RETTFERDIGHET, HELLIGGJØRELSE OG FORLØSNING
Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning
1Kor 1:30
 
4
UBEGRENSET VELSIGNELSER
Derfor må ingen skryte av å være tilhenger av mennesker. For alt hører dere til, enten det er Paulus, Apollos eller Kefas, enten det er verden, livet eller døden, det som er nå, eller det som skal komme. Alt hører dere til, men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.
1Kor 3:21-23
 
DOMMERSETE AV HELLIGE
Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Men når dere skal dømme verden, hvorfor duger dere ikke da til å dømme i småsaker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Kan dere ikke da dømme i jordiske saker?
1Kor 6:2-3
 
6
9 ÅNDELIGE GAVER
For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil.
1Kor 12:8-11
 
7
DÅP TIL ÉN KROPP
For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke.
1Kor 12:13
 
8
EVIG KJÆRLIGHET
Kjærligheten tar aldri slutt.
Profetgavene skal bli borte,
tungene skal tie
og kunnskapen forgå.
1Kor 13:8
 
9
PERFEKSJON
Men når det fullkomne kommer,
skal det som er stykkevis, ta slutt.
1Kor 13:10
 
10
VI SKAL KJENNE SLIK VI ER KJENT
Nå ser vi i et speil, i en gåte,
da skal vi se ansikt til ansikt.
Nå forstår jeg stykkevis,
da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.
1Kor 13:12
 
11
AVSKAFFELSE AV REBELSKHET PÅ JORDEN
Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.
1Kor 15:24-28
 
12
tilintetgjørelse AV DØDEN
Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden.
1Kor 15:26
 
13
GUDS LØFTER SANNE
For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen, til Guds ære.
2Kor 1:20
 
14
FRIHET
Herren, det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet.
2Kor 3:17
 
15
TRANSFORMASJON
Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd.
2Kor 3:18
 
16
GUDDOMMELIG FELLESSKAP
Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? Vi er jo den levende Guds tempel, slik Gud har sagt:
Jeg vil bo og vandre midt iblant dem,
jeg skal være deres Gud,
og de skal være mitt folk.
2Kor 6:16
 
17
RIKDOM
Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde: Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom.
2Kor 8:9
 
18
RIK AVKASTNING
Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse.
2Kor 9:6
 
19
TILSTREKKELIG AV ALT
Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål,
så dere alltid og under alle forhold har nok av alt,
ja, har overflod til all god gjerning.
2Kor 9:8
 
20
EVIG RETTFERDIGHET
For det står skrevet:
Han strødde ut og ga til de fattige,
hans rettferd skal alltid vare.
2Kor 9:9
 
21
RETTFERDIGHETEN VÅR BÆRER RIK FRUKT
Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig og la deres rettferdighet bære rik frukt.
2Kor 9:10
 
22
RIKELIG AV ALT
Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven.
2Kor 9:11
 
23
ÅNDELIGE VÅPEN
Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.
2Kor 10:4-5
 
24
PERFEKT STYRKE
men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.
2Kor 12:9
 
25
LIV VED GUDS KRAFT
Han ble korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vi er svake i ham, men vi lever med ham hos dere i Guds kraft.
2Kor 13:4
 
26
UTFRIELSE FRA DEN NÅVÆRENDE ONDE VERDEN
han som ga seg selv for våre synder, så han etter Gud, vår Fars vilje kunne fri oss ut fra den onde tiden vi nå lever
Gal 1:4
 
27
ABRAHAMS VELSIGNELSE
Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene i Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om.
Gal 3:14
 
28
ARVINGER
Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.
Gal 3:29
 
29
ADOPTERT SOM SØNNER
Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: «Abba, Far!» Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud.
 
Altså, søsken, er vi ikke barn av slavekvinnen, men av den frie kvinnen.
Gal 4:5-7,31
 
30
EVIG DØD FOR SYND
Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike.
Gal 5:19-21
 
31
HIMMELSK BORGERSKAP
Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie.
Ef 2:19

Frans av Assisi´s bønn

Herre, gjør meg til et redskap for din fred.


La meg bringe kjærlighet der hatet råder.

La meg bringe tilgivelse der urett er begått.

La meg skape enighet der uenighet hersker.

La meg bringe tro der tvilen er sterk.

La meg bringe sannhet der usikkerheten råder.

La meg bringe lys der mørket har all makt.

La meg skape glede der hvor det er sorg.
Å Mester, la meg
 ikke søke så mye å bli trøstet som å trøste.
 
Ikke så meget å bli forstått som å forstå
 
ikke så mye å bli elsket som å elske.
For det er ved å gi at vi får.

Det er ved å glemme oss selv at vi finner oss selv.

Det er ved å tilgi andre at vi selv får tilgivelse.

Det er ved å dø at vi står opp til evig liv.

Herrens bønn

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Matt 6:9-13 Bibelen 2011

Sinnsrobønnen

Gud, gi meg slik sinnsro

at jeg formår å godta de ting jeg ikke kan forandre
mot til å forandre de ting jeg kan,
og forstand til å se forskjellen.

Leve en dag om gangen, nyte ett øyeblikk om gangen.
Akseptere vanskeligheter som en sti til fred.

Ta, som Jesus gjorde, denne syndige verden som den er,
ikke som jeg ønsker den skal være.

Stole på at du Gud vil gjøre alle ting rett
hvis jeg overgir meg til din vilje;
slik at jeg kan bli rimelig lykkelig i dette livet og
fullkomment lykkelig sammen med deg
i evigheten.

Amen.

Den gylne regel

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere,

det skal også dere gjøre mot dem.

For dette er loven og profetene.

Matt 7:12 Bibelen 2011

Guds fulle rustning

Kle dette på i bønn:

- Frelsens hjelm

- Rettferdighetens brynje

- Sannhetens belte om livet

- Troens skjold

- Åndens sverd

- Den beredskap til kamp som fredens evangelium gir som sko på føttene.

 

Be alltid i Ånden,

Be for alle de hellige,

Be for kristne ledere at de taler som de bør

 

(Fritt etter Efeserne 6:10-20)