(Bibelen 2011 © Bibelselskapet, gjengitt med tillatelse)

 
1
Herrens Ånd er over meg,
for han har salvet meg
til å forkynne et godt budskap for fattige.
Han har sendt meg for å rope ut
at fanger skal få frihet
og blinde få synet igjen,
for å sette undertrykte fri
og rope ut et nådens år fra Herren.
 
Luk 4:18-19
 
2
Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, 
ikke frivillig, men fordi han ville det slik. 
Likevel var det håp, for også det skapte
skal bli frigjort fra slaveriet under 
forgjengeligheten og få den frihet 
som Guds barn skal eie i herligheten.
 
Rom 8:20-21
 
3
Men pass på at friheten deres 
ikke fører de svake til fall!
 
1Kor 8:9
 
4
Jeg mener da den andres 
samvittighet, ikke din! 
For hvorfor skal min frihet 
bli dømt av en annens 
samvittighet?
 
1Kor 10:29
 
5
Herren, det er Ånden, 
og hvor Herrens Ånd er, 
der er frihet.
 
2Kor 3:17
 
6
Dette kravet kom fra noen falske 
søsken som hadde sneket seg inn 
for å spionere på den friheten vi har 
i Kristus Jesus, så de kunne gjøre 
oss til slaver.
 
Gal 2:4
 
7
Til frihet har Kristus frigjort oss. 
Stå derfor fast og la dere ikke 
tvinge inn under slaveåket igjen.
 
Gal 5:1
 
8
Dere, søsken, er kalt til frihet. 
La bare ikke friheten bli et påskudd 
for det som kjøtt og blod vil, men tjen 
hverandre i kjærlighet. For hele loven 
blir oppfylt i dette ene budet: 
Du skal elske din neste som deg selv.
 
Gal 5:13-14
 
9
Men den som ser inn i frihetens 
fullkomne lov og fortsetter med 
det, blir ikke en glemsom hører, 
men en gjerningens gjører. 
Et slikt menneske skal være 
lykkelig i sin gjerning.
 
Jak 1:25
 
10
Etter frihetens lov skal dere dømmes, 
etter den skal dere tale og handle. 
For dommen skal være ubarmhjertig 
mot den som ikke har vist barmhjertighet, 
men barmhjertigheten triumferer over dommen.
 
Jak 2:12-13
 
11
Dere er frie. Bruk bare ikke friheten 
som påskudd til å gjøre det onde, 
men til å tjene Gud.
 
1Pet 2:16
 
12
Frihet lover de, men de er selv 
slaver av forfallet. Det en ligger 
under for, er en også slave av.
 
2Pet 2:19
 
13
Jeg var i trengsel og ropte til Herren,
han svarte og førte meg ut i åpent land.
 
Sal 118:5
 
14
Nei, dette er fasten jeg har valgt:
å løse urettferdige lenker,
sprenge båndene i åket,
sette undertrykte fri
og bryte hvert åk i stykker,
å dele ditt brød med sultne
og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus.
Du skal se til den nakne og kle ham,
du skal ikke snu ryggen til dine egne.
Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden,
brått skal helbredelsen komme.
Din rettferd skal gå foran deg
og Herrens herlighet følge etter deg.
 
Jes 58:6-8
 
15
De kom til Kapernaum, og de som 
krevde inn tempelskatten, gikk bort 
til Peter og spurte: «Betaler ikke mesteren 
deres skatt til tempelet?» «Jo», svarte Peter. 
Da han kom hjem, spurte Jesus før han 
rakk å si noe: «Simon, hva mener du 
om dette: Hvem er det jordens konger 
krever toll eller skatt av? Er det av barna 
sine eller av de fremmede?»
«Av de fremmede», svarte han. 
Da sa Jesus: «Så går jo barna fri!
 
Matt 17:24-26
 
16
Får Sønnen frigjort dere, 
da blir dere virkelig fri.
 
Joh 8:36
 
17
For den som var slave da 
Herren kalte ham, er Herrens frigitte, 
og den som var fri da han ble kalt, 
er Kristi slave.
 
1Kor 7:22
 
18
Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens 
forbannelse da han kom under 
forbannelse for vår skyld. 
For det står skrevet: 
Forbannet er hver den som 
henger på et tre.
 
Gal 3:13
 
19
Alle dere som er døpt til Kristus, 
har kledd dere i Kristus. 
Her er ikke jøde eller greker, 
her er ikke slave eller fri, her er 
ikke mann og kvinne. 
Dere er alle én i Kristus Jesus.
 
Gal 3:27-29
 
20
Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, 
født av en kvinne og født under loven. 
Han skulle kjøpe fri dem som sto under 
loven, så vi kunne få retten til å være 
Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud 
sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, 
og Ånden roper: «Abba, Far!» Derfor er 
du ikke lenger slave, men sønn. Og er 
du sønn, er du også arving, innsatt av Gud.
 
Gal 4:4-7
 
21
Han frir meg fra mine fiender.
Du løfter meg over dem som står imot meg,
og berger meg fra voldsmenn.
 
Sal 18:49
 
22
Jeg søkte Herren, og han svarte meg,
fra alt som skremte, berget han meg.
 
Sal 34:5
 
23
Herren har fridd meg ut av all nød,
så jeg kan se ned på mine fiender.
 
Sal 54:9
 
24
Jeg vil løpe den vei dine bud viser,
for du frir mitt hjerte fra angst.
 
Sal 119:32 (Bibelen 78/85)
 
25
Nåde være med dere og fred fra Gud, 
vår Far, og Herren Jesus Kristus, han 
som gav seg selv i døden for våre 
synders skyld, for å fri oss ut fra den 
nåværende onde verden, etter Gud vår 
Fars vilje. Ham være ære i all evighet! 
Amen.
 
Gal 1:3-5
 
26
Du har fulgt meg i lære og liv, i holdning, 
tro, tålmod, kjærlighet, utholdenhet, 
forfølgelser og lidelser, slikt som jeg ble 
utsatt for i Antiokia, Ikonium og Lystra. 
Hva har jeg ikke måttet tåle av forfølgelser! 
Men Herren har reddet meg ut av dem alle.
 
2Tim 3:10-11
 
27
Johannes hilser de sju menigheter i provinsen 
Asia: Nåde være med dere og fred fra ham 
som er og som var og som kommer, og fra 
de sju ånder som står for hans trone, og fra 
Jesus Kristus, det troverdige vitne, den 
førstefødte av de døde og herren over 
jordens konger. Han som elsker oss og 
har fridd oss fra våre synder med sitt blod, 
og som har gjort oss til et kongerike, til 
prester for Gud, sin Far 
– ham tilhører æren og 
makten i all evighet. Amen.
 
Åp 1:4-6
 
28
Jesus sa da til de jøder som var 
kommet til tro på ham:
«Hvis dere blir i mitt ord, 
er dere virkelig mine disipler. 
Da skal dere kjenne sannheten, 
og sannheten skal gjøre dere fri.»
 
Joh 8:31-32
 
29
Dere ble frigjort fra synden og er blitt slaver 
for det som er rett og godt – jeg bruker et 
bilde fra dagliglivet fordi dere er skrøpelige 
mennesker. Før stilte dere lemmene deres 
til tjeneste for umoral og urett, og det førte 
bare til enda mer urett. Men nå skal dere 
stille lemmene til tjeneste for det som er rett, 
så dere kan bli hellige.
 
Rom 6:18-19
 
30
Så er det da ingen fordømmelse for 
dem som er i Kristus Jesus. For 
Åndens lov som gir liv, har i 
Kristus Jesus gjort meg fri 
fra syndens og dødens lov.
 
Rom 8:2
 
31
Men det er likevel annerledes med Guds 
nådes gave enn med Adams fall. På grunn 
av den enes fall måtte mange mennesker dø. 
Men Guds nåde er uendelig mye større: 
Den er en gave, og den gis til de mange i 
rikt mål på grunn av det ene menneske 
Jesu Kristi nåde. Og det er annerledes med 
gaven enn med den enes synd. 
For dommen over én mann førte til fordømmelse, 
men nådens gave førte til frifinnelse, 
enda det var mange som hadde falt.
 
Rom 5:15-16

Frans av Assisi´s bønn

Herre, gjør meg til et redskap for din fred.


La meg bringe kjærlighet der hatet råder.

La meg bringe tilgivelse der urett er begått.

La meg skape enighet der uenighet hersker.

La meg bringe tro der tvilen er sterk.

La meg bringe sannhet der usikkerheten råder.

La meg bringe lys der mørket har all makt.

La meg skape glede der hvor det er sorg.
Å Mester, la meg
 ikke søke så mye å bli trøstet som å trøste.
 
Ikke så meget å bli forstått som å forstå
 
ikke så mye å bli elsket som å elske.
For det er ved å gi at vi får.

Det er ved å glemme oss selv at vi finner oss selv.

Det er ved å tilgi andre at vi selv får tilgivelse.

Det er ved å dø at vi står opp til evig liv.

Sinnsrobønnen

Gud, gi meg slik sinnsro

at jeg formår å godta de ting jeg ikke kan forandre
mot til å forandre de ting jeg kan,
og forstand til å se forskjellen.

Leve en dag om gangen, nyte ett øyeblikk om gangen.
Akseptere vanskeligheter som en sti til fred.

Ta, som Jesus gjorde, denne syndige verden som den er,
ikke som jeg ønsker den skal være.

Stole på at du Gud vil gjøre alle ting rett
hvis jeg overgir meg til din vilje;
slik at jeg kan bli rimelig lykkelig i dette livet og
fullkomment lykkelig sammen med deg
i evigheten.

Amen.

Den gylne regel

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere,

det skal også dere gjøre mot dem.

For dette er loven og profetene.

 

Matt 7:12 Bibelen 2011

Guds fulle rustning

Kle dette på i bønn:

- Frelsens hjelm

- Rettferdighetens brynje

- Sannhetens belte om livet

- Troens skjold

- Åndens sverd

- Den beredskap til kamp som fredens evangelium gir som sko på føttene.

 

Be alltid i Ånden,

Be for alle de hellige,

Be for kristne ledere at de taler som de bør

 

(Fritt etter Efeserne 6:10-20)

Vær ikke bekymret

Vær ikke bekymret for noe!

Men legg alt dere har på hjertet,

fram for Gud.

Be og kall på ham med takk.

Og Guds fred, som overgår all forstand,

skal bevare deres hjerter

og tanker i Kristus Jesus.

 

Fil 4:6-7 Bibelen 2011

Den Lille Bibel

For så høyt har Gud elsket verden

at han ga sin Sønn, den enbårne,

for at hver den som tror på ham,

ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

 

 Joh 3:16 Bibelen 2011

Herrens bønn

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Matt 6:9-13 Bibelen 2011

Men dersom...

Men dersom vi bekjenner våre synder,

er han trofast og rettferdig,

så han tilgir oss syndene

og renser oss for all urett.

 

1 Joh 1:9 Bibelen 2011

Romerveien til frelse

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Rom 10:9-13 Bibelen 2011

Lidelse, glede eller sykdom?

Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glade til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.

Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.

Jak 5:13-16 Bibelen 2011

Jesaja 41:10

Frykt ikke, for jeg er med deg,
vær ikke redd, for jeg er din Gud!
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg
og holder deg oppe
med min rettferds høyre hånd.

Bibelen 2011

5. Mos 31:8

Herren selv skal gå foran deg.

Han skal være med deg.

Han svikter deg ikke og forlater deg ikke.

Vær ikke redd og mist ikke motet!

 

Bibelen 2011