(Bibelen 2011 © Bibelselskapet, gjengitt med tillatelse)

 
1
Treenig Gud
 
Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»
1Mos 1:26
 
(1Mos 3:22 & 11:7)
 
2
Den Hellige Ånd snakker
 
Da sa Ånden til Filip: «Gå bort til vognen og hold deg tett opptil den.» Apg 8:29
 
(Apg 10:19, 11:12, 21:11, 1Tim 4:1 & Heb 3:7)
 
3
Den Hellige Ånd kan bli snakket til, prøvd, gjort sorgfull, fornærmet og blasfemet
 
Gjør ikke Guds hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til frihetens dag. Ef 4:30
 
(Apg 5:3,9, Heb 10:29, Matt 12:31)
 
4
Den Hellige Ånd guider, kaller, gir oppdrag og ber
 
På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Rom 8:26
 
(Rom 8:14, Apg 13:2, 20:28)
 
5
Intimitet med Den Hellige Ånd er det alle hjerter lengter etter og er det som slukker vår åndelige tørst
 
På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: «Den som tørster, skal komme til meg og drikke! Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.» Joh 7:37-38
 
6
Den Hellige Ånd var involvert i betydningsfulle begivenheter av Jesu liv
 
Jesu unnfangelse: Matt 1:18
 
Jesu dåp: Matt 3:16
 
Jesus i ødemarken: Luk 4:1
 
Gjorde Jesus i stand til å forkynne, gjøre mirakler og drive ut onde ånder: Luk 4:18 & Matt 12:28
 
Var med han på korset: Heb 9:14
 
Reiste han opp fra de døde: Rom 8:11
 
7
Døperen Johannes profeterte at Jesus kom til å døpe med Den Hellige Ånd og ild
 
Da tok Johannes til orde og sa til dem alle: «Jeg døper dere med vann. Men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild. Luk 3:16
 
8
For å bli døpt med Den Hellige Ånd, må en være sulten og tørst på Gud
 
Kom, alle tørste, kom til vannet!
Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis!
Kom, kjøp korn uten penger,
vin og melk uten betaling!
Hvorfor bruke penger
på det som ikke er brød,
og arbeid på det som ikke metter?
Hør nå på meg,
så skal dere få spise det som godt er,
og fryde dere over fete retter.
Jes 55:1-2
 
(Joh 7:37-39)
 
9
En av hovedhensiktene til Den Hellige Ånd er å transformere kristne til kraftige vitner av evangeliet
 
Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» Apg 1:8
 
10
Dåpen i Den Hellige Ånd er for enhver gjenfødt kristen, be DHÅ om å fylle deg, gi deg kraft og rense deg med sin ild
 
Finnes det en far blant dere som vil gi sønnen sin en orm når han ber om en fisk, eller gi ham en skorpion når han ber om et egg? Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den hellige ånd til dem som ber ham!» Luk 11:11-13
 
11
Tilfredstill din åndelige tørste og bli fyllt av Ham, som Bibelen befaler
 
ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.
Må dere bli fylt av hele Guds fylde! Ef 3:19
 
12
Bibelen beskriver 3 typer dåp i ild; Den rensende ild
 
Resten som er på Sion,
og som er igjen i Jerusalem,
skal kalles hellig,
hver og en i Jerusalem som er skrevet opp til livet.
Herren skal vaske skitten av Sions døtre
og skylle bort alt blodet fra Jerusalem
med Ånden som dømmer,
med Ånden som renser.
 
(Etter denne renselsen vil vi bli kalt hellige, og bare da vil vi bli tildekket av Guds herlighet, se Jes 4:5-6)
 
13
Gud vil lutre oss som gull og sølv
 
Men hvem kan utholde den dagen han kommer,
hvem kan bli stående når han viser seg?
For han er lik smelterens ild,
lik vaskernes lut.
Han skal sitte og smelte og rense sølvet.
Han skal rense levittene,
lutre dem som gull og sølv,
så de kan bære fram for Herren
offer på rett vis.
Mal 3:2-3
 
14
Bibelen beskriver 3 typer dåp i ild; Gud´s kjærlighets ild
 
Sett meg som et segl på ditt hjerte,
et stempel på din arm!
For kjærligheten er sterk som døden,
lidenskapen er ubøyelig som dødsriket.
Den brenner som flammende ild,
en Herrens brann.
 
Høysangen 8:6
 
15
Bibelen beskriver 3 typer dåp i ild; Det brennende vitne
 
Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne. Apg 2:1-4
 
16
Åndens nådegaver
 
Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil.
1Kor 12:4-11
 
17
Den Hellige Ånds gaver blir fritt gitt for effektiv tjeneste
 
Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.»
 
Etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte.
Mark 16:17-20
 
18
Åndelige gaver til oppbyggelse, formaning og trøst
 
Men den som taler profetisk, taler for menneskene, til oppbyggelse, formaning og trøst. 1Kor 14:3
 
19
Søk åndsgavene med iver
 
Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk. 1Kor 14:1
 
20
Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Ef 1:17
 
21
Ikke ved makt og ikke ved kraft,
men ved min Ånd,
sier Herren over hærskarene.
Sak 4:6b
 
22
Vet du hvordan Gud leder oss?
 
Ditt ord er en lykt for min fot
og et lys for min sti.
Sal 119:105
 
Jeg vil gjøre deg vis og lære deg
den veien du skal gå,
jeg vil la mitt øye hvile på deg
og gi deg råd.
Sal 32:8
 
Når Guds øye hviler på oss og vi tillater det å se i oss og gjennom oss, så ser vi tingene som Han ser dem og vi får råd.
 
23
Livet i Ånden
 
Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av Ånden, er dere ikke under loven.
Gal 5:16-18
 
24
Kjødets gjerninger
 
Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike.
Gal 5:19-21
 
25
Åndens frukter
 
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven! De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden. La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet så vi utfordrer og misunner hverandre.
Gal 5:22-26
 
26
La ikke det gode dere eier, bli utsatt for spott. For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd. Rom 14:16-17
 
27
Håpet skuffer ikke
 
Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Ja, ikke bare det, vi er også stolte over lidelsene. For vi vet at lidelsen gir utholdenhet, utholdenheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss.
Rom 5:1-5
 
28
Merket med seglet
 
I ham kom også dere til tro
da dere hørte sannhetens ord,
evangeliet om deres frelse.
I ham ble dere merket med seglet:
Den hellige ånd som var lovet oss,
han som er pantet på vår arv,
inntil Guds eget folk blir satt fri,
til lov og pris for hans herlighet.
Ef 1:13-14
 
29
Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp ved deres høyhellige tro under stadig bønn i Den hellige ånd. Bli værende i Guds kjærlighet mens dere venter på at vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet skal føre dere til evig liv. Jud 1:20-21
 
30
Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle! 2Kor 13:13
 
31
Den hellige ånd kalles også «Ånden», «Guds Ånd» eller «Kristi Ånd». På gr. og hebr. kan ordet også betegne «vind» eller «pust». Ånden forbindes med Guds skaperkraft (1 Mos 1,1; Sal 104,30; Luk 1,35). Ved Ånden blir mennesker også utrustet til spesielle oppgaver, f.eks. til å tale profetisk (4 Mos 11,25; Jes 11,2; 42,1; Mark 12,36; Luk 1,67). I Joel 3,1 blir det profetert at Gud en gang i fremtiden skal utøse sin Ånd over alle mennesker. Dette blir oppfylt da Ånden kommer ned over disiplene på pinsedagen (Apg 1,5; 2,1–21). Ånden blir fremstilt som Guds gave, gitt ved dåpen (Apg 2,38; Tit 3,5). Alle kristne får Ånden (Rom 8,9), og den viser seg gjennom fruktene den bærer: «kjærlighet, glede, fred …» (Gal 5,22–25) og i de nådegavene Gud gir mennesker (1 Kor 12). I Apg og hos Paulus viser Ånden seg også gjennom profeti og tungetale (Apg 10,44–46; 19,6; 1 Kor 14). NT taler om Ånden både som en kraft og en person (Matt 28,19; Apg 15,28). Personkarakteren er særlig klar hos Joh, som omtaler Ånden som «Talsmannen» (14,16.26; 15,26; 16,7). I kristen tradisjon blir duen ofte brukt som symbol på Ånden. Bakgrunnen er teksten om Jesu dåp da Ånden kom over ham «i skikkelse av en due» (Luk 3,22).

Frans av Assisi´s bønn

Herre, gjør meg til et redskap for din fred.


La meg bringe kjærlighet der hatet råder.

La meg bringe tilgivelse der urett er begått.

La meg skape enighet der uenighet hersker.

La meg bringe tro der tvilen er sterk.

La meg bringe sannhet der usikkerheten råder.

La meg bringe lys der mørket har all makt.

La meg skape glede der hvor det er sorg.
Å Mester, la meg
 ikke søke så mye å bli trøstet som å trøste.
 
Ikke så meget å bli forstått som å forstå
 
ikke så mye å bli elsket som å elske.
For det er ved å gi at vi får.

Det er ved å glemme oss selv at vi finner oss selv.

Det er ved å tilgi andre at vi selv får tilgivelse.

Det er ved å dø at vi står opp til evig liv.

Sinnsrobønnen

Gud, gi meg slik sinnsro

at jeg formår å godta de ting jeg ikke kan forandre
mot til å forandre de ting jeg kan,
og forstand til å se forskjellen.

Leve en dag om gangen, nyte ett øyeblikk om gangen.
Akseptere vanskeligheter som en sti til fred.

Ta, som Jesus gjorde, denne syndige verden som den er,
ikke som jeg ønsker den skal være.

Stole på at du Gud vil gjøre alle ting rett
hvis jeg overgir meg til din vilje;
slik at jeg kan bli rimelig lykkelig i dette livet og
fullkomment lykkelig sammen med deg
i evigheten.

Amen.

Den gylne regel

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere,

det skal også dere gjøre mot dem.

For dette er loven og profetene.

 

Matt 7:12 Bibelen 2011

Guds fulle rustning

Kle dette på i bønn:

- Frelsens hjelm

- Rettferdighetens brynje

- Sannhetens belte om livet

- Troens skjold

- Åndens sverd

- Den beredskap til kamp som fredens evangelium gir som sko på føttene.

 

Be alltid i Ånden,

Be for alle de hellige,

Be for kristne ledere at de taler som de bør

 

(Fritt etter Efeserne 6:10-20)

Vær ikke bekymret

Vær ikke bekymret for noe!

Men legg alt dere har på hjertet,

fram for Gud.

Be og kall på ham med takk.

Og Guds fred, som overgår all forstand,

skal bevare deres hjerter

og tanker i Kristus Jesus.

 

Fil 4:6-7 Bibelen 2011

Den Lille Bibel

For så høyt har Gud elsket verden

at han ga sin Sønn, den enbårne,

for at hver den som tror på ham,

ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

 

 Joh 3:16 Bibelen 2011

Herrens bønn

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Matt 6:9-13 Bibelen 2011

Men dersom...

Men dersom vi bekjenner våre synder,

er han trofast og rettferdig,

så han tilgir oss syndene

og renser oss for all urett.

 

1 Joh 1:9 Bibelen 2011

Romerveien til frelse

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Rom 10:9-13 Bibelen 2011

Lidelse, glede eller sykdom?

Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glade til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.

Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.

Jak 5:13-16 Bibelen 2011

Jesaja 41:10

Frykt ikke, for jeg er med deg,
vær ikke redd, for jeg er din Gud!
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg
og holder deg oppe
med min rettferds høyre hånd.

Bibelen 2011

5. Mos 31:8

Herren selv skal gå foran deg.

Han skal være med deg.

Han svikter deg ikke og forlater deg ikke.

Vær ikke redd og mist ikke motet!

 

Bibelen 2011