Bibeltekst er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse

FØDT I BETLEHEM

 

Profeti:

 

Mika 5:1 Du, Betlehem, Efrata,

minst blant slektene i Juda!

Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme.

Hans opphav er fra gammel tid,

fra eldgamle dager.

 

 

Oppfyllelse:

 

Matteus 2:1-5 

1 Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem 2 og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» 3 Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. 4 Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. 5 «I Betlehem i Judea», svarte de, «for slik står det skrevet hos profeten:

6 Du Betlehem i Juda land

er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda.

For fra deg skal det komme en fyrste

som skal være hyrde for mitt folk Israel.»

 

Lukas 2:4-7

4 Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, 5 for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. 6 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7 og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.

 

 

MEKTIG OG EVIG

 

Profeti:

 

Jesaja 9:6-7 

6 For et barn er oss født,

en sønn er oss gitt.

Herreveldet er lagt på hans skulder.

Han har fått navnet

Underfull rådgiver, Veldig Gud,

Evig far, Fredsfyrste.

7 Så skal herreveldet være stort

og freden uten ende

over Davids trone og hans kongerike.

Han skal gjøre det fast og holde det oppe

ved rett og rettferdighet

fra nå og for alltid.

Herren over hærskarene skal gjøre dette

i sin brennende iver.

 

 

Oppfyllelse:

 

Lukas 1:30-33

30 Men engelen sa til henne:

«Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.

31 Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,

og du skal gi ham navnet Jesus.

32 Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,

og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.

33 Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;

det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

 

 

FØDT AV EN JOMFRU

 

Profeti:

Isaiah 7:14 (DNB1930) 14 Derfor skal Herren selv gi eder et tegn: Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel*. / {* Gud med oss; JES 8, 8. 10.}

 

Oppfyllelse:

Matthew 1:18-23 (DNB1930) Men med Jesu Kristi fødsel gikk det således til: Da hans mor Maria var trolovet med Josef, viste det sig, før de var kommet sammen, at hun var fruktsommelig ved den Hellige Ånd. 19 Men Josef, hennes mann, som var rettferdig og ikke vilde føre skam over henne, vilde skille sig fra henne i stillhet. 20 Mens han nu grundet på dette, se, da åpenbarte Herrens engel sig for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! frykt ikke for å ta din hustru Maria til dig! for det som er avlet i henne, er av den Hellige Ånd; 21 og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder. 22 Men alt dette skjedde forat det skulde opfylles som er talt av Herren ved profeten, som sier: 23 Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det er utlagt: Gud med oss.

 

 

AV JUDA STAMME

 

Profeti:

 

1.Mos 49:10 

10 Septer skal ikke vike fra Juda

eller herskerstav fra hans føtter

til han som eier den, kommer,

han som folkene skal lyde.

 

Oppfyllelse:

 

Johannes Åpenbaring 5:5 

5 Men en av de eldste sa til meg: «Gråt ikke! For løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de sju seglene.»

 

 

BARNEMORDERNE

 

Profeti:

 

Jeremia 31:15

15 Så sier Herren:

I Rama høres skrik,

klagesang og bitter gråt.

Rakel gråter over barna sine

og vil ikke la seg trøste.

For barna hennes er ikke mer.

 

Oppfyllelse:

 

Matteus 2:16-18

16 Da Herodes forsto at vismennene hadde narret ham, ble han rasende. Han sendte ut folk og drepte alle guttebarn i Betlehem og omegn som var to år eller yngre. Dette svarte til den tiden han hadde fått vite av vismennene. 17 Da ble det ordet oppfylt som er talt gjennom profeten Jeremia:

18 I Rama høres skrik,

gråt og høylytt klage:

Rakel gråter over barna sine

og vil ikke la seg trøste.

For de er ikke mer.

 

FLUKTEN TIL EGYPT

 

Profeti:

 

Hos 11:1

1 Da Israel var ung,

fikk jeg ham kjær,

fra Egypt kalte jeg min sønn.

 

Oppfyllelse:

 

Matteus 2:15

15 Der ble han til Herodes var død. Slik skulle det ordet oppfylles som Herren har talt gjennom profeten:

Fra Egypt kalte jeg min sønn.

 

 

TEMPELRENSNINGEN

 

Profeti:

 

Salme 69:10

10 Brennende iver for ditt hus har fortært meg.

På meg falt hånsordene fra dem som håner deg.

 

Oppfyllelse:

 

Joh 2:13-17

13 Det var nå like før jødenes påskefest, og Jesus dro opp til Jerusalem. 14 På tempelplassen fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. 15 Da laget han seg en svepe av tau og drev dem alle ut av helligdommen, og sauene og oksene deres med dem. Han strødde pengevekslernes mynter utover og veltet bordene deres, 16 og til dem som solgte duer, sa han: «Få dette bort! Gjør ikke min Fars hus til en markedsplass!» 17 Disiplene hans husket at det står skrevet: Brennende iver for ditt hus skal fortære meg.

 

 

INNTOGET I JERUSALEM

 

Profeti:

Sak 9:9

9 Bryt ut i jubel, datter Sion!

Rop av glede, datter Jerusalem!

Se, din konge kommer til deg,

rettferdig og rik på seier,

fattig er han og rir på et esel,

på en eselfole.

 

Oppfyllelse:

 

Matt 21:1-11

1 Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted 2 og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg! 3 Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare: ‘Herren har bruk for dem.’ Da skal han straks sende dem med dere.» 4 Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten:

5 Si til datter Sion:

Se, din konge kommer til deg,

ydmyk er han og rir på et esel

og på trekkdyrets fole.

6 Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, 7 og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. 8 Mange i folkemengden bredte kappene sine ut over veien, andre skar greiner av trærne og strødde på veien. 9 Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte:

Hosianna, Davids sønn!

Velsignet er han som kommer i Herrens navn!

Hosianna i det høyeste!

10 Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte: «Hvem er dette?» 11 Og mengden svarte: «Det er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.»

 

TRETTI SØLVPENGER

 

Profeti:

 

Sak 11:12-13

12 Jeg sa til dem: «Om dere finner det for godt, så gi meg lønnen min. Hvis ikke, så la det være.» Da veide de opp lønnen min, tretti sølvstykker. 13 Men Herren sa til meg: «Kast den inn i skattkammeret, den kostelige summen jeg er verdt for dem.» Og jeg tok de tretti sølvstykkene og kastet dem inn i Herrens hus, i skattkammeret.

 

Oppfyllelse:

 

Matt 26:15

15 og sa: «Hva vil dere gi meg for å utlevere ham til dere?» De betalte ham tretti sølvpenger.

 

Matt 27:3-10

3 Men da Judas, han som hadde forrådt ham, så at Jesus var blitt dømt, angret han og gikk med de tretti sølvpengene tilbake til overprestene og de eldste 4 og sa: «Jeg syndet da jeg forrådte en uskyldig og sendte ham i døden.» «Hva angår det oss?» svarte de. «Det blir din sak.» 5 Da kastet han pengene inn i tempelet og forlot stedet. Og han gikk bort og hengte seg.

6 Overprestene tok sølvpengene, men sa: «Det er ikke tillatt å la dem gå i tempelets kasse, for det er blodpenger.» 7 De besluttet å kjøpe pottemakerens åker for pengene og bruke den til gravplass for fremmede. 8 Derfor blir den åkeren kalt Blodåkeren den dag i dag. 9 Slik ble det ordet oppfylt som er talt gjennom profeten Jeremia:

De tok tretti sølvstykker,

den pris han ble verdsatt til,

han som Israels barn lot verdsette;

10 og de ga dem for pottemakerens åker,

slik som Herren påla meg.

 

 

TAUS OVERFOR ANKLAGENE

 

Profeti:

 

Jes 53:7

7 Han ble mishandlet,

han ble plaget,

og han åpnet ikke munnen,

lik et lam som føres bort for å slaktes,

lik en sau som tier når den klippes,

og han åpnet ikke munnen.

 

Oppfyllelse:

 

Matt 26:62f

62 Da reiste øverstepresten seg og sa til ham: «Har du ikke noe å si til det de anklager deg for?» 63 Men Jesus tidde. Øverstepresten sa da: «Jeg tar deg i ed ved den levende Gud. Si oss: Er du Messias, Guds Sønn?»

 

Matt 27:12-14

12 Men da overprestene og de eldste kom med sine anklager mot ham, svarte han ikke et ord. 13 Da sa Pilatus til ham: «Hører du ikke alt de vitner mot deg?» 14 Men Jesus svarte ham ikke på noe av dette, og landshøvdingen var svært forundret.

 

 

BØNN FOR FIENDENE

 

Profeti:

 

Jes 53:12 (DNB1930)

12 Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel* til døden og blev regnet blandt overtredere, han som dog bar manges synd, og han bad for overtrederne.

 

Oppfyllelse:

 

Luk 23:34

34 Men Jesus sa: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Så kastet de lodd om klærne hans og delte dem mellom seg.

 

LODDKASTNING OM KLÆRNE

 

Profeti:

 

Salme 22:19

19 De deler klærne mine mellom seg

og kaster lodd om kappen.

 

Oppfyllelse:

 

Matt 27:35

35 Så korsfestet de ham, og de delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om dem.

 

 

GRAVLAGT HOS RIK MANN

 

Profeti:

 

Jes 53:9

9 Da han var død, fikk han sin grav

blant urettferdige og hos en rik,

enda han ikke hadde brukt vold

og det ikke fantes svik i hans munn.

 

Oppfyllelse:

 

Matt 27:57-60

57 Da det ble kveld, kom en rik mann som het Josef. Han var fra Arimatea og var også blitt en disippel av Jesus. 58 Han gikk til Pilatus og ba om å få Jesu kropp. Pilatus ga da ordre om at den skulle bli utlevert. 59 Josef tok Jesu kropp, svøpte den i et rent linklede 60 og la den i en ny grav, som var hugget ut til ham selv i bergveggen. Så rullet han en stor stein foran inngangen og gikk.

 

 

LED OG DØDE I VÅRT STED

 

Profeti:

 

Jes 53:4-12

4 Sannelig, våre sykdommer tok han,

våre smerter bar han.

Vi tenkte: Han er rammet,

slått av Gud og plaget.

5 Men han ble såret for våre lovbrudd,

knust for våre synder.

Straffen lå på ham, vi fikk fred,

ved hans sår ble vi helbredet.

6 Vi gikk oss alle vill som sauer,

hver tok sin egen vei.

Men skylden som vi alle hadde,

lot Herren ramme ham.

7 Han ble mishandlet,

han ble plaget,

og han åpnet ikke munnen,

lik et lam som føres bort for å slaktes,

lik en sau som tier når den klippes,

og han åpnet ikke munnen.

8 Etter fengsel og dom ble han tatt bort.

Men hvem i hans tid tenkte på

at han ble utryddet av de levendes land

fordi mitt folks lovbrudd rammet ham?

9 Da han var død, fikk han sin grav

blant urettferdige og hos en rik,

enda han ikke hadde brukt vold

og det ikke fantes svik i hans munn.

10 Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom.

Når hans liv er gitt som skyldoffer,

skal han se etterkommere og leve lenge.

Ved hans hånd skal det lykkes, det Herren vil.

11 Etter sin nød skal han se lys,

han skal mettes ved sin innsikt.

Min rettferdige tjener

skal gjøre de mange rettferdige,

han har båret deres skyld.

12 Derfor gir jeg ham del med de mange,

med de mektige deler han bytte,

fordi han tømte ut sitt liv til døden

og ble regnet blant lovbrytere.

Han tok på seg de manges synd

og ble rammet i stedet for lovbrytere.

 

Oppfyllelse:

 

Matt 8:17

17 Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja:

Han tok bort våre plager

og bar våre sykdommer.

 

Rom 4:25

25 han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige.

 

1 Kor 15:3

3 For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot,

at Kristus døde for våre synder etter skriftene,

 

2 Kor 5:21

21 Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.

 

1 Pet 2:22-24

22 Han gjorde ingen synd,

og det fantes ikke svik i hans munn.

23 Han svarte ikke med hån når han ble hånt,

han truet ikke når han led,

men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig.

24 På sin egen kropp bar han

våre synder opp på treet,

så vi skulle dø bort fra syndene

og leve for rettferdigheten.

Ved hans sår ble dere helbredet.

 

1 Pet 3:18

18 For Kristus selv led for synder,

én gang for alle,

den rettferdige for urettferdige,

for å føre dere fram til Gud.

Med kroppen døde han,

men ved Ånden ble han gjort levende,

 

 

———————————

 

Andre profetier:

(Se krysshenvisningene til hvert vers i Bibelen):

 

5 Mos 18:15-19

15 En profet som meg vil Herren din Gud la stå fram hos deg, en av dine landsmenn. Ham skal dere høre på. 16 Det var dette du ba Herren din Gud om ved Horeb den dagen dere var samlet: «La meg aldri mer høre Herren min Guds røst eller se denne veldige ilden; for da kommer jeg til å dø.»

17 Da sa Herren til meg: De har rett i det de sier. 18 Jeg vil la det stå fram en profet som deg, en av deres landsmenn. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal forkynne for dem alt det jeg pålegger ham.19 Den som ikke hører på de ord han taler i mitt navn, vil jeg kreve til regnskap.

 

Jes 11:1-5

1 En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe,

og et skudd skal spire fram fra hans røtter.

2 Herrens ånd skal hvile over ham,

en Ånd med visdom og forstand,

en Ånd med råd og styrke,

en Ånd som gir kunnskap og frykt for Herren.

3 Han skal ha sin glede i frykten for Herren.

Han skal ikke dømme etter det øynene ser,

og ikke skifte rett etter det ørene hører.

4 Han skal dømme fattige rettferdig,

i rettferd skal han skifte rett for de hjelpeløse i landet.

Han skal slå landet med sin munns ris

og drepe de urettferdige med pusten fra sine lepper.

5 Rettferd skal være beltet om livet

og troskap beltet om hoftene hans.

 

Jes 42:1-4

1 Se, min tjener, som jeg støtter,

min utvalgte, i ham har jeg min glede.

Jeg har lagt min Ånd på ham,

han skal føre retten ut til folkeslagene.

2 Han skriker ikke og roper ikke,

hans røst høres ikke i gatene.

3 Han bryter ikke et knekket siv

og slukker ikke en rykende veke.

Med troskap skal han føre retten ut.

4 Han skal ikke slukne og ikke knekkes

før han har satt retten igjennom på jorden.

Fjerne kyster venter på hans lov.

 

Jes 50:6

6 Ryggen overga jeg til dem som slo,

kinnet til dem som rev av meg skjegget,

ansiktet skjulte jeg ikke

for vanære og spytt.

 

Jes 61:1f

1 Herren Guds ånd er over meg,

for Herren har salvet meg.

Han har sendt meg

for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse,

for å forbinde dem som har et knust hjerte,

rope ut frihet for dem som er i fangenskap,

og frigjøring for dem som er bundet,

2 for å rope ut et nådens år fra Herren

og en hevnens dag fra vår Gud,

for å trøste alle som sørger,

 

Jer 23:5f

5 Se, dager skal komme, sier Herren,

da jeg reiser opp en rettferdig spire for David.

Kongen skal regjere med visdom

og gjøre det som er rett og rettferdig i landet.

6 I hans dager skal Juda bli frelst

og Israel bo trygt.

Og dette er navnet han skal få:

Herren, vår rettferdighet.

 

Sak 12:10

10 Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte.

 

Dan 7:13f

13 Jeg så i mine nattsyner, og se!

– med himmelens skyer

kom en som var lik en menneskesønn.

Han gikk bort mot den som var gammel av dager

og ble ført fram for ham.

14 Han fikk herskermakt, ære og rike

så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham.

Hans herskermakt er en evig makt

som ikke skal forgå.

Hans rike går aldri til grunne.

Frans av Assisi´s bønn

Herre, gjør meg til et redskap for din fred.


La meg bringe kjærlighet der hatet råder.

La meg bringe tilgivelse der urett er begått.

La meg skape enighet der uenighet hersker.

La meg bringe tro der tvilen er sterk.

La meg bringe sannhet der usikkerheten råder.

La meg bringe lys der mørket har all makt.

La meg skape glede der hvor det er sorg.
Å Mester, la meg
 ikke søke så mye å bli trøstet som å trøste.
 
Ikke så meget å bli forstått som å forstå
 
ikke så mye å bli elsket som å elske.
For det er ved å gi at vi får.

Det er ved å glemme oss selv at vi finner oss selv.

Det er ved å tilgi andre at vi selv får tilgivelse.

Det er ved å dø at vi står opp til evig liv.

Sinnsrobønnen

Gud, gi meg slik sinnsro

at jeg formår å godta de ting jeg ikke kan forandre
mot til å forandre de ting jeg kan,
og forstand til å se forskjellen.

Leve en dag om gangen, nyte ett øyeblikk om gangen.
Akseptere vanskeligheter som en sti til fred.

Ta, som Jesus gjorde, denne syndige verden som den er,
ikke som jeg ønsker den skal være.

Stole på at du Gud vil gjøre alle ting rett
hvis jeg overgir meg til din vilje;
slik at jeg kan bli rimelig lykkelig i dette livet og
fullkomment lykkelig sammen med deg
i evigheten.

Amen.

Den gylne regel

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere,

det skal også dere gjøre mot dem.

For dette er loven og profetene.

 

Matt 7:12 Bibelen 2011

Guds fulle rustning

Kle dette på i bønn:

- Frelsens hjelm

- Rettferdighetens brynje

- Sannhetens belte om livet

- Troens skjold

- Åndens sverd

- Den beredskap til kamp som fredens evangelium gir som sko på føttene.

 

Be alltid i Ånden,

Be for alle de hellige,

Be for kristne ledere at de taler som de bør

 

(Fritt etter Efeserne 6:10-20)

Vær ikke bekymret

Vær ikke bekymret for noe!

Men legg alt dere har på hjertet,

fram for Gud.

Be og kall på ham med takk.

Og Guds fred, som overgår all forstand,

skal bevare deres hjerter

og tanker i Kristus Jesus.

 

Fil 4:6-7 Bibelen 2011

Den Lille Bibel

For så høyt har Gud elsket verden

at han ga sin Sønn, den enbårne,

for at hver den som tror på ham,

ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

 

 Joh 3:16 Bibelen 2011

Herrens bønn

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Matt 6:9-13 Bibelen 2011

Men dersom...

Men dersom vi bekjenner våre synder,

er han trofast og rettferdig,

så han tilgir oss syndene

og renser oss for all urett.

 

1 Joh 1:9 Bibelen 2011

Romerveien til frelse

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Rom 10:9-13 Bibelen 2011

Lidelse, glede eller sykdom?

Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glade til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.

Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.

Jak 5:13-16 Bibelen 2011

Jesaja 41:10

Frykt ikke, for jeg er med deg,
vær ikke redd, for jeg er din Gud!
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg
og holder deg oppe
med min rettferds høyre hånd.

Bibelen 2011

5. Mos 31:8

Herren selv skal gå foran deg.

Han skal være med deg.

Han svikter deg ikke og forlater deg ikke.

Vær ikke redd og mist ikke motet!

 

Bibelen 2011